Informacje dla Autorów

Dane wstępne:

1. Teksty przygotowujemy w postaci dokumentu Word, pisanego czcionką 12 z odstępem 1,5 między wierszami, marginesy 2,5 i wysyłamy pocztą elektroniczną na adres zwam@ptl.info.pl

2. Objętość artykułu nie może przekraczać jednego arkusza wydawniczego (ok. 20 stron maszynopisu, 40.000 znaków ze spacjami). Recenzje, informacje naukowe, sprawozdania powinny posiadać objętość 3-6 stron (max. 10800 znaków ze spacjami) i nie wymagają abstraktu.

3. Na pierwszej stronie, nad tytułem, podajemy pełne imię i nazwisko autora. Jeśli autor zamierza reprezentować ośrodek (instytucję, stowarzyszenie, miejscowość), podajemy pełną jego nazwę. Autor nadsyła również „Dane o Autorze”, które zostaną umieszczone w tekście (do 300 znaków ze spacjami)

4. Do każdego artykułu powinien być dołączony abstrakt w jęz. polskim i jęz. angielskim (do 1000 znaków ze spacjami).

Przypisy i cytowanie:

1. Umieszczone w tekście tytuły publikacji, wystaw, dzieł sztuki itp. zapisujemy kursywą.

2. Przypisy tekstowe numerujemy kolejno umieszczając je na dole strony.

3. Wszystkie odnośniki do literatury umieszczamy w przypisach wewnętrznych, stosując następujące zasady ich konstruowania: w nawiasie kwadratowym podajemy pełne nazwisko/a autora/ów, następnie rok wydania cytowanej pracy, a po dwukropku stronę/y, z której/ych pochodzi dana informacja bądź cytat, np. [Kowalski 1997: 4-5]. W wypadku wykorzystania kilku publikacji danego autora, które ukazały się w tym samym roku, wyróżniamy je kolejną literą alfabetu a, b, c…, umieszczoną po roku wydania np. [Kowalski 1997a: 4-5].

4. Na końcu pracy zamieszczamy pełny spis opracowań (BIBLIOGRAFIĘ) według następujących zasad: obowiązuje porządek alfabetyczny autorów; podajemy pełne nazwisko i imię autora; poniżej rok wydania publikacji, po dwukropku tytuł pracy, nazwisko tłumacza (jeśli mamy do czynienia z przekładem), po przecinku miejsce wydania, po dwukropku nazwa wydawnictwa np.

Clair Jean

2009: Kryzys muzeów. Globalizacja kultury, przeł. J. M. Kłoczkowski, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

w wypadku artykułu z czasopisma bądź z opracowania zbiorowego obowiązuje ten sam porządek co wyżej, tyle że po tytule artykułu podajemy informacje odnoszące się do pracy, z której dany tekst pochodzi, np.

Zając Marta

2005: Nowa muzeologia, lub jak spojrzeć w oczy Meduzie, [w:] Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Kraków: UNIVERSITAS.

Piotrowska Monika

2011: Wspomnienia o sierpeckich garncarzach, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”, Tom I.

tytuły książek i artykułów podajemy kursywą, tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych w cudzysłowach, normalną czcionką.

1. W przypadku cytowania źródła niepublikowanego, stosujemy przypis dolny zawierający następujące dane: autor, tytuł dokumentu, rodzaj, miejsce przechowywania. Materiały te wymieniamy na końcu pracy, po bibliografii, w ramach osobnej kategorii ŹRÓDŁA NIEPUBLIKOWANE, zachowując porządek zapisu zastosowany w przypisach.

2. Cytując treści internetowe stosujemy przypis wewnętrzny zawierający adres strony www oraz datę odczytu oddzieloną od adresu średnikiem np. [www.etnomuzeum; data odczytu: 06.12.2013]. Spis stron internetowych umieszczamy na końcu pracy, po bibliografii i źródłach niepublikowanych, w ramach osobnej kategorii STRONY INTERNETOWE, zachowując porządek zapisu zastosowany w przypisach .

3. Dłuższe cytaty wyodrębniamy z tekstu głównego, zapisujemy od akapitu czcionką 11 i nie stosujemy cudzysłowów (przypis wstawiamy przed ostatnią kropką).

4. Krótsze cytaty umieszczamy w tekście czcionką 12 w cudzysłowach (przypis wstawiamy po cudzysłowie zamykającym, przed ostatnią kropką).

5. Ewentualny materiał ilustracyjny przesyłamy w osobnych plikach, z zaznaczeniem w tekście miejsca, w których powinny znaleźć się ilustracje. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie wszelkich kwestii związanych z prawami autorskimi do wykorzystywanych materiałów.

Recenzowanie tekstów nadesłanych:

1. Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą na przez procedurę preselekcji, do recenzji zaś zostają skierowane artykuły wyłonione w toku procedury.

2. Każdy (wyłoniony w toku preselekcji) artykuł jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów. Intencją Redakcji jest, by przynajmniej jeden z recenzentów wywodził się ze środowiska muzealnego (lista recenzentów).

3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem recenzenta o odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji (arkusz recenzji).

4. Po otrzymaniu recenzji sekretarz redakcji informuje Autorów o uwagach recenzentów oraz o ostatecznej decyzji co do publikacji (podejmowanej przez komitet redakcyjny).

5. Redakcja nie zwraca prac, które nie zostały zakwalifikowane do druku.

10. Redakcja umieszcza pełną listę recenzentów na stronie internetowej pisma.

11. Teksty umieszczone w działach: Opinie, Komentarze, Recenzje i Sprawozdania są nierecenzowane.

Poprawki:

W przypadku potrzeby dokonania poprawek tekst zostanie przesłany do autora, który zobowiązany jest nanieść poprawki w terminie wskazanym przez redakcję. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia do tekstu drobnych poprawek i skrótów.

Współautorstwo:

W przypadku współautorstwa do artykułu powinna być dołączona informacja o procentowym wkładzie pracy każdego z współautorów. Informacja powinna zostać przesłana pocztą tradycyjną na adres redakcji i zawierać podpisy wszystkich współautorów.

Jeżeli artykuł powstał w ramach projektu, powinien zawierać przypis tekstowy z informacją na jego temat, wraz ze wskazaniem instytucji finansujących.

Autor podpisuje oświadczenie tym, że nadesłany tekst jest utworem oryginalnym i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej w postaci plagiatów, praktyk „ghostwriting” oraz „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. (źródło: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/0edb568f6e4af6f949f0062164019872.pdf)

Redakcja ZWAM wdrożyła standardy COPE (Committee on Publication Ethics)
http://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf